<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
    <title></title>
    <meta content="text/html; charset=gb2312" http-equiv="Content-Type" />
  </head>
  <body>
    <div>互联网下新型开发海外客户方式: </div>
    <div>1.大大提高业绩团队手工在互联网搜索客户的效率 </div>
    <div>2.同时稳定了业务团队,让业务员每天可以主动发挥开发客户的积极性,创造订单机会。 </div>
    <div>3.和B2B平台是有一个非常有效的互补,主动开发那些在B2B里遇不到的客户信息,避开价格战 </div>
    <div>4.提高参展效果,参展前可以大量邮件推广邀约在展会上面谈,提高参展效果 </div>
    <div>5.提高品牌,长期周期有序的推广,让全球潜在买家不知不觉都记住,提高品牌度 </div>
    <div>6.直接寻找利润更高的终端客户</div>
    <div> </div>
    <div>做外贸不再被动,外贸客户搜索与开发系统帮助您主动查询国外目标客户 </div>
    <div> </div>
    <div>
      <div><font color="#ff0000" size="5" face="΢ź">
          <div>
            <div><font color="#ffffff" size="5">bhNR8bgKP79chLQ</font></div>
            <div><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="cid:91093.90112367.93917@com" width="607" height="223" /></div>
          </div></font>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>